Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

En ny gångbro, Trädgårdslänken, ska sammanlänka Stadsträdgården med Hamngatan. Illustration: White arkitekter

Stadsbyggnadsnämnden beslutade bland annat om bygglov för Trädgårdslänken som ska bli en ny gångbro över järnvägen och en ny detaljplan antogs som ska göra det möjligt att bygga ny förskola och nya bostäder på Färjestad. Här kan du läsa mer om några av besluten som fattades vid dagens sammanträde.

Bygglov för Trädgårdslänken

Som ett led i projektet med Karlstads nya resecentrum ska en ny gångbro byggas över järnvägen. Bron som går under namnet Trädgårdslänken blir en viktig resenärsfunktion som ska binda samman kollektivtrafiken och byten mellan samtliga transportslag. Bron kommer även att knyta ihop Stadsträdgården med Hamngatan.

Karlstads kommun ansöker om frivilligt bygglov för nybyggnad av en gångbro med tillhörande teknikrum, trappor och hissbyggnader på fastigheterna Järnvägen 1:1, Järnvägen 1:7 och Centralstationen 1. Projektet planeras och utförs tillsammans med Trafikverket, Jernhusen och Region Värmland. 

Beslut: Bygglov beviljas på fastigheterna Järnvägen 1:1, Järnvägen 1:7 och Centralstationen 1.

Ny förskola på Färjestad – detaljplan antagen

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att uppföra omkring 140 nya bostäder och en ny förskola för omkring 110 barn för att möta behovet av förskoleplatser i stadsdelen Färjestad. Förskolan ska utformas på liknande sätt som Orrholmens förskola och Stormyrens förskola som byggs nu. 

Beslut: Detaljplan för fastigheten Göken 2 m.fl. (del 2) inom Färjestad antas.

Bygglov beviljat för nya hyreshus på Våxnäs 

Bygglov beviljades för två flerbostadshus med tillhörande miljöhus på Våxnäs, fastigheten Karmen 5. Kv Karmen 5 är ett förtätningsprojekt i stadsdelen Våxnäs. Området består idag av lamellhusbebyggelse i två till tre våningar från 1960-talet. I en första etapp planeras två nya punkthus i åtta våningar på mark som idag används till parkering. Projektet tillför området nya moderna hyresrätter med hiss och med en rimlig hyresnivå. Lägenhetsstorlekarna varierar från ettor till treor för att erbjuda många olika kategorier av hyresgäster en passande bostad. 

Beslut: Bygglov beviljas för Karmen 5. 

Bygglov för ny återvinningsstation på Gustavsberg

Svenska förpackningsinsamlingen AB ansöker om bygglov för en ny återvinningsstation på Gustavsberg, inom fastigheten Gustavsberg 2:1. Återvinningsstationen innebär uppställning av containrar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. Ytan ska hägnas in med gabioner och plank.

Beslut: Bygglov beviljas för ny återvinningsstation inom fastigheten Gustavsberg 2:1.

Övriga beslut:

  • Fastighetsägaren till Barken 2 inom Tyggårdsviken önskar planändring för att kunna genomföra ett bostadsprojekt som passar in det mönster som redan byggts i området. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta en detaljplan.
  • Ansökan om förhandsbesked beviljas för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Fågelviks-Rud 1:151.

Här kan du se samtliga ärenden som behandlades på dagens nämnd och handlingarna i varje ärende. 

Total
0
Shares