Det här gäller för radonmätning på arbetsplatser

Radonmätning på arbetsplatser är arbetsgivarens ansvar. Radonhalten ska mätas i minst två månader under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april). Vid förhöjda radonhalter ska arbetsgivaren vidta lämpliga åtgärder för att försöka minska halterna. Om åtgärderna inte leder till att radonhalten hamnar under referensnivån är arbetsgivaren skyldig att anmäla verksamheten till Strålsäkerhetsmyndigheten. Som en del av det lagstadgade  arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivare: 

 • Känna till radonhalten på arbetsplatsen
 • Vidta åtgärder för att minska exponering av radon där radonhalten överstiger 200 Bq/m3 i årsmedelvärde. 

Arbetsmiljöverket använder sig av tre olika gränsvärden för radonexponering. Vilket gränsvärde som gäller beror på om arbetstagare exponeras i:

 • lokaler ovanför jord
 • färdigställda och inredda bergrum under jord
 • annat arbete under jord såsom i gruvor

Radon är hälsofarligt

Radon i inomhusluft orsakar omkring 500 lungcancerfall varje år i Sverige och är näst efter rökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Det är därför viktigt att vidta åtgärder för att minska exponeringen för radon. 

Att mäta radon är enkelt

Radonmätning på arbetsplatser kan man enkelt göra själv. Det som är viktigt är att följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser.

Steg 1: Orienterande mätning

Radonmätningen ska utföras i två steg. Det första steget är en orienterande mätning. En långtidsmätning med spårfilm i minst 60 dagar.


Steg 2: Uppföljande mätning

Om den orienterade mätningen visar att halten av radon överstiger gällande gräns- eller riktvärde ska man gå vidare med en uppföljande mätning (en korttidsmätning). Mätningen ska göras när arbete pågår.

Så här gör du

 1. Beställ radonmätare för långtidsmätningar hos ett ackrediterat företag
 2. Följ Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser.
 3. Placera radonmätarna enligt medföljande anvisningar
 4. Genomför mätningen i minst 60 dagar under eldningssäsong (1 oktober till 30 april)
 5. Skicka tillbaka mätdosor för analys
 6. Inom ett par veckor får du svar på om det finns förhöjda halter av radon eller ej.

Relaterade länkar
Radonbesiktning – Om radonmätningen visar förhöjda halter av radon bör en radonbesiktning göras. Syftet är att ta reda på vilka saneringsåtgärder som krävs för att komma åt problemet.

Total
0
Shares